Eitminiskiu-gimnazija-back

Mokinių priėmimas

Informacija apie priėmimą į gimnaziją

Vadovaujantis Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-552 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. V-511 redakcija)  informuojame, kad prašymai mokytis Eitminiškių gimnazijoje priimami nuo balandžio 15 d. iki gegužės 30 d. Papildomai prašymai į laisvas mokymo vietas pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas priimami nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 26 d.; pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d.

Prašymai gali būti teikiami asmeniškai Eitminiškių gimnazijoje (Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.), elektroniniu paštu (vidurine@eitminiskes.vilniausr.lm.lt) arba registruotu laišku (Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., LT-15131 Vilniaus r. sav.) ir gimnazijoje registruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Prašymai į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiami vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T3-326.

Skip to content