Eitminiskiu-gimnazija-back

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Rima Malkovskienė

Tel. 861536797

El. paštas rima.malkovskiene@vvsb.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, įgyvendinant priemones susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Veikla:

1. teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams);

2. teikia informaciją sveikatos saugojimo bei stiprinimo klausimais, organizuoja šios informacijos sklaidą (stenduose, renginiuose, viktorinose ir t. t.) įstaigos bendruomenei;

3. inicijuoja ir dalyvauja sveikatinimo projektų (programų) rengime bei juos įgyvendinant;

4. teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;

5. vertina ugdymo įstaigos aplinką, mokinių mitybą, ugdymo proceso organizavimą atsižvelgiant į teisės aktus, reglamentuojančius mokinių sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą;

6. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.

Skip to content