Eitminiskiu-gimnazija-back

Psichologas

Veikla:

1. įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;

2. bendradarbiauja su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba gimnazijos vaiko gerovės komisijoje;

3. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

4. rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

5. konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

6. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

7. dalyvauja formuojant teigiamą gimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

8. šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

9. rinka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiauti su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.) bei atlika mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

10. teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

11. atlieka aktualius gimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdama į gimnazijos bendruomenės poreikius;

12. dalyvauja kuriant rengiamas (aprobuojamas) mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.

Skip to content