Eitminiskiu-gimnazija-back

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba (toliau –Taryba) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus.

Tarybą sudaro 11 narių: 3 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai, 3 mokinių ir 2 vietos bendruomenės atstovai. Tarybos kadencijos trukmė –2 metai.

Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis Gimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus –visuotinis mokytojų susirinkimas, mokinius –mokinių taryba, vietos bendruomenės atstovus deleguoja vietos bendruomenė. Tarybos nariu negali būti Gimnazijos vadovas.

Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip triskartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Gimnazijos vadovas Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Kviestinis narys neturi balsavimo teisės.

Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas paprasta balsų dauguma Tarybos posėdyje.

Taryba:

1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui, Gimnazijos ugdymo planui, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos vadovo;

3. teikia siūlymus Gimnazijos vadovui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

4. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

5. kiekvienais metais vertina Gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

6. teikia siūlymus Gimnazijos vadovui, Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

7. svarsto metodinės tarybos, mokinių tarybos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) komiteto ar Gimnazijosbendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos vadovui;

8. teikia siūlymus Gimnazijos vadovui dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina planuojant ir panaudojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

9. svarsto Gimnazijos vadovo teikiamus klausimus.

Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.