Eitminiskiu-gimnazija-back

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba (toliau –Taryba) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus.

Tarybą sudaro 11 narių. Į Tarybą 3 mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, 3 mokytojus – mokytojų taryba, 3 mokinius – mokinių taryba, 2 vietos bendruomenės atstovus – seniūnaičius deleguoja vietos bendruomenė iš seniūnijos, kuriai priklauso Gimnazija, taip pat kitų seniūnijos teritorijoje veikiančių organizacijų, įstaigų, gyventojų ar jų atstovų. Tarybos veiklos kadencijos trukmė –3 metai. Tas pats asmuo į Tarybą gali būti renkamas iš eilės dvi kadencijas. Tarybos narių esančio mokytojo įgaliojimai baigiasi ankščiau laiko, jeigu su juo nutrūksta darbo santykiai. Mokinio ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), esančių Tarybos nariais, įgaliojimai Taryboje baigiasi anksčiau laiko, jeigu mokinys, kuris yra Taryboje, arba mokinys, kurio tėvai (globėjai, rūpintojai) yra Taryboje, nustoja mokytis Gimnazijoje. Pasibaigus Tarybos nario įgaliojimams anksčiau laiko, vietoje jo naujas Tarybos narys išrenkamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį šio punkto nustatyta tvarka.

Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu. Gimnazijos vadovas Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Kviestinis narys neturi balsavimo teisės.

Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas paprasta balsų dauguma atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

Taryba:

1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

2. pritaria Gimnazijos strateginio plano , Gimnazijos metinio veiklos plano, ugdymo plano projektams, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos vadovo;

3. teikia siūlymus Gimnazijos vadovui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

4. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

5. kiekvienais metais vertina Gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

6. teikia siūlymus Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

7. svarsto metodinės tarybos, mokinių tarybos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) komiteto ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos vadovui;

8. teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

9. svarsto Gimnazijos vadovo teikiamus klausimus.

Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

Skip to content