Eitminiskiu-gimnazija-back

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Eitminiškių gimnazija, įgyvendindama Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintus
su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus ir siekdama užtikrinti, kad asmens
duomenys duomenų subjekto atžvilgiu būtų tvarkomi sąžiningu ir skaidriu būdu, skelbia
informaciją apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą.
Duomenų valdytojo kontaktai:
Eitminiškių gimnazija
Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Vilniaus r. sav.
El. p. vidurine@eitminiskes.vilniausr.lm.lt
Tel. nr. (8 5) 255 5434
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
MB „Duomenų sauga“
El. p. dap@duomenu-sauga.lt
Tel. Nr. +370 67243319
Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi
savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną aukščiau
nurodytais kontaktais arba paštu pateikiant duomenų valdytojo adresu. Siekiant užtikrinti
konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad
korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.
KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME, KAI Į MUS KREIPIATĖS?
• Jeigu į mus kreipsitės el. paštu, prašymų, skundų ar kitų kreipimųsi nagrinėjimo tikslu
tvarkysime Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį bei kitą jūsų pateiktą
informaciją. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu bei saugome ne ilgiau kaip 1
metus nuo jūsų prašymo, skundo ar kitokio kreipimosi išnagrinėjimo.
KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.
Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu,
įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines
priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto
sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito
neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas,
kurios kyla tvarkant asmens duomenis.
KAM GALIME ATSKLEISTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
• asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
• teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka;
• siekdami apginti savo teises ar interesus.
Mes taip pat naudojamės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, duomenų
apsaugos pareigūno, tinklapio administravimo, buhalterinės apskaitos), kurių tinkamam
suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie mūsų tvarkomų fizinio asmens duomenų. Šiuo
atveju mes užtikriname, kad minėti asmenys laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens
duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta
apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų
priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas
organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų
asmens duomenų paslaptį.
KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?
Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su vykdomu Jūsų asmens duomenų
tvarkymu. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite
su mumis nurodytu el. pašto adresu.
Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos
reglamente:

1) gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) susipažinti su savo asmens duomenimis;
3) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
4) prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
5) prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis,
jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17
straipsnio 1 dalyje;
6) prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;
7) teisę į duomenų perkeliamumą;
8) nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
9) pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.
Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt)).
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, gimnazijai turi pateikti rašytinį prašymą
asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę. Žemiau pateikta
rekomenduojama kreipimosi forma, kuria duomenų subjektas gali pasinaudoti.


Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto
vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš
teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.
Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę: 1) pateikdamas
rašytinį prašymą duomenų valdytojo darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi pateikti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 2) pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu
turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio
dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka; 3) pateikdamas prašymą
elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį elektroniniu parašu.
Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į duomenų valdytoją kreipiasi asmens atstovas, jis
savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti,
taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią
duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą
patvirtinantį dokumentą, patvirtintą notaro, ar jo kopiją.
Detalią informaciją apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą bei asmens duomenų tvarkymą
galima rasti žemiau esančiose Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.

Skip to content