Eitminiskiu-gimnazija-back

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.29193?faces-redirect=true

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

MB „Stiprūs patarimai“

El. paštas: dap@asmens-duomenys.lt