Eitminiskiu-gimnazija-back

Ažulaukės pradinio ugdymo skyrius

Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės pradinio ugdymo skyriuje (toliau – skyrius) organizuojamas ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

Skyrius pavaldus Gimnazijos direktoriui ir vykdo direktoriaus įsakymus. Pedagoginiai darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ugdymą organizuojančiam skyriaus vedėjui, aptarnaujantis personalas – direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.

Skyriaus veiklos uždaviniai:

1. teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį išsilavinimą;

2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

4. užtikrinti sveiką ir saugią aplinką.

Skyrius, vykdydamas jam nustatytus veiklos uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdamas į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

2. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas;

3. vykdo mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

4. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą, vaiko minimalios priežiūros priemones;

6. sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinti švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos mokyklose;

7. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

8. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;

9. kontroliuoja ir vykdo su ugdymu susijusios skyriui paskirtos dokumentacijos tvarkymą;

10. dalyvauja savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose projektuose, ugdymo pasiekimų tyrimuose ir tikrinimuose;

11. organizuoja tėvų (rūpintojų, globėjų) švietimą ir informavimą;

12. organizuoja mokinių maitinimą;

13. organizuoja mokinių vežiojimą į skyrių ir iš jo į namus;

14. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas