Eitminiskiu-gimnazija-back

Klasės mokinių tėvų komitetai

Gimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės mokinių tėvai išrenka atviru balsavimu balsų dauguma per klasės susirinkimą. Komiteto narių skaičius neribojamas. Klasių mokinių tėvų komitetai kartu su klasės auklėtojais planuoja klasės mokinių tėvų susirinkimus, aptaria klasės mokinių lankomumo, elgesio, pažangumo, saugumo, maitinimo, tėvų informavimo klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir vadovui, gali inicijuoti paramos Gimnazijai teikimą.

Skip to content