Eitminiskiu-gimnazija-back

Socialinė pedagogė

Elena Boban

El. paštas: elena.boban@eitminiskiugimnazija.lt

Veikla:

1. padeda įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrina jo saugumą mokykloje bei sudaro prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai;

2. dirbta kartu su kitais pedagoginiais darbuotojai, klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos bendruomene;

3. vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei lankosi pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;

4. konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

5. dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

6. numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėtvarkos institucijomis, socialiniais partneriais;

7. šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;

8. inicijuoti ir įgyvendinti prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir gimnazijos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

9. atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje, atsižvelgdama į gimnazijos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);

10. rinka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudama su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;

11. rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.

Skip to content