Eitminiskiu-gimnazija-back

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Eitminiškių gimnazijos vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su gimnazija sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat kiti asmenys.

Pagal pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

• pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

• pavojaus aplinkai;

• kliudymo ar neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

• neteisėtos veiklos finansavimo;

• neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

• neteisėtu būdu įgyto turto;

• padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

• kitų pažeidimų.

Kompetentingu subjektu administruoti gimnazijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) yra paskirta raštinės vedėja Liucija Vareikaitė, el. paštas liucija.vareikaite@eitminiskiugimnazija.lt, Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., 15131 Vilniaus r.

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus Eitminiškių gimnazijoje vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu galima pateikti:

• tiesiogiai atvykus į gimnaziją jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., 15131 Vilniaus r.;

• atsiųsti nustatytos formos arba laisvos formos pranešimą paštu gimnazijai adresu Bažnyčios g. 26, Eitminiškių k., Nemenčinės sen., 15131 Vilniaus r. Siunčiant pranešimą paštu, po gimnazijos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui  asmeniškai“. Siunčiant laisvo formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;

• atsiųsti nustatytos formos arba laisvos formos pranešimą gimnazijos elektroninio pašto adresu pranesk@eitminiskiugimnazija.lt . Siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Eitminiškių gimnazijos vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu gautų pranešimų nagrinėjimo tvarką ir procedūras nustato Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Eitminiškių gimnazijoje tvarkos aprašas.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

• asmens konfidencialumo užtikrinimas;

• draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;

• teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;

• teisė gauti kompensaciją;

• nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;

• atleidimas nuo atsakomybės.

Prieš darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir jo šeimos narius, dirbančius gimnazijoje, dėl tokios informacijos pateikimo nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Darbuotojui, pranešusiam apie pažeidimą, ir jo šeimos nariams, dirbantiems gimnazijoje, taikomos teisinės gynybos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnyje ir kituose teisės aktuose.

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

Skip to content