Eitminiskiu-gimnazija-back

Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyrius

Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyriuje (toliau – skyrius) organizuojamas ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.

Skyrius pavaldus Gimnazijos direktoriui ir vykdo direktoriaus įsakymus. Pedagoginiai darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ugdymą organizuojančiam skyriaus vedėjui, aptarnaujantis personalas – direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.

Skyriaus veiklos uždaviniai:

1. teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą;

2. tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

3. teikti vaikams reikiamą pagalbą;

4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.

Skyrius, vykdydamas jam nustatytus veiklos uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdamas į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat vaikų poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

2. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio programas; vykdo mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;

3. užtikrina geros kokybės švietimą;

4. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą, vaiko minimalios priežiūros priemones;

6. sudaro sąlygas kiekvienam vaikui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinti švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose;

7. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

8. sudaro sąlygas Gimnazijos darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;

9. užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymo(si) ir darbo aplinką;

10. kuria ugdymo turinio reikalavimus įgyvendinti reikiamą materialiąją aplinką vadovaudamasi Švietimo aprūpinimo standartais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio

12 d. įsakymu Nr. V-2368  „Dėl Švietimo aprūpinimo standartų patvirtinimo“;

11. organizuoja vaikų maitinimą Gimnazijoje;

12. organizuoja vaikų vežiojimą į skyrių ir iš jo į namus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

13. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Gimnazijos įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatus, bei bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

14. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktuose nustatytas funkcijas.