Eitminiskiu-gimnazija-back

Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyrius

Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyriuje (toliau – skyrius) vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos.

Skyrius pavaldus Gimnazijos direktoriui ir vykdo direktoriaus įsakymus. Pedagoginiai darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ugdymą organizuojančiam skyriaus vedėjui, aptarnaujantis personalas – direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.

Skyriaus veiklos uždaviniai:

1. teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

4. užtikrinti sveiką ir saugią aplinką.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdamas į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

2. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas;

3. vykdo mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

4. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą, vaiko minimalios priežiūros priemones;

6. sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinti švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose;

7. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą;

8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

9. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;

10. užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymo(si) ir darbo aplinką;

11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialiąją aplinką vadovaudamasi Švietimo aprūpinimo standartais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio

12 d. įsakymu Nr. V-2368  „Dėl Švietimo aprūpinimo standartų patvirtinimo“;

12. kontroliuoja ir vykdo su ugdymu susijusios skyriui paskirtos dokumentacijos tvarkymą;

13. dalyvauja savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose projektuose, ugdymo pasiekimų tyrimuose ir tikrinimuose;

14. organizuoja tėvų (rūpintojų, globėjų) švietimą ir informavimą;

15. organizuoja mokinių maitinimą;

16. organizuoja mokinių vežiojimą į skyrių ir iš jo į namus;

17. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Skip to content