Eitminiskiu-gimnazija-back

Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyrius

Eitminiškių gimnazijos Visalaukės ikimokyklinio ugdymo skyriuje (toliau – skyrius) organizuojamas ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.

Skyrius pavaldus Gimnazijos direktoriui ir vykdo direktoriaus įsakymus. Pedagoginiai darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ugdymą organizuojančiam skyriaus vedėjui, aptarnaujantis personalas – direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.

Skyriaus veiklos uždaviniai:

1. teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą;

2. tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

3. teikti vaikams reikiamą pagalbą;

4. užtikrinti sveiką ir saugią aplinką.

Skyrius, vykdydamas jam nustatytus veiklos uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdamas į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat vaikų poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

2. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio programas;

3. vykdo ugdymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą, vaiko minimalios priežiūros priemones;

5. sudaro sąlygas kiekvienam vaikui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinti švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos mokyklose;

6. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;

8. kontroliuoja ir vykdo su ugdymu susijusios skyriui paskirtos dokumentacijos tvarkymą;

9. dalyvauja savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose projektuose, ugdymo pasiekimų tyrimuose ir tikrinimuose;

10. organizuoja tėvų (rūpintojų, globėjų) švietimą ir informavimą;

11. organizuoja vaikų maitinimą;

12. organizuoja vaikų vežiojimą į skyrių ir iš jo į namus;

13. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas